Ingekomen post

-mail raadsexcursie
-mail Plattelandsraad
-gespreksronden O-IJ streek
-NHM - gegevens checken
-NHM - Kern met Pit

Actiepunten vorige vergadering
zie (nieuwe) actiepuntenlijst

Molen
Joris en Jeroen gaan nog in gesprek n.a.v. nieuwe informatie.

Dorpsvernieuwingsprijs
-We gaan onze presentatie richten op de multifunctionaliteit binnen en buiten.
-De lijn in de presentatie zal beginnen met het benadrukken van de samenwerking tussen mensen en eindigen met de stenen die die samenwerking overkappen.
-Voor de kraam en tijdens de presentatie hebben we een laptop en internet nodig.
-Wat presenteren we in de kraam?: brochure dorpshuus, infoboekjes, dvd's, boogballen, collages, enqueteformulier + uitwerking school, vlaggen.

School
Het is oorverdovend stil rondom 'We Maken een Plan'.

Stand van zaken website
-de database is in wording (Joris)
-de layout (template) is in wording (Frans)
-Fanfare en voetbal zijn geinformeerd
-25 september infoavond alle verenigingen
-begin/midden november officiele lancering website (sponsoren + krant uitnodigen + diner bestuur)
-wat is de status van het contract met 'mijn album' ?
-kan de nieuwe website meedingen voor Kern met Pit, als vernieuwd project?

W.V.N.T.T.K
-Paaltje Berghseweg zorgt voor onveilige situatie (brom)fietsers. Actie wordt onderomen richting Provincie.
-We hebben nog geen kennis gemaakt met onze gebiedsmakelaar, Piet Kleingeld. We wachten af tot een eerste overleg.
-Wanneer is het convernantenoverleg van dit jaar?
-Op Burendag wordt boombank + plaquette onthult door schooljeugd.
-Sponsorenbeleid website/narrowcasting moet worden geschreven zodat alle verenigingen zelfde beleid hanteren.
-Herinrichting hoofdstraat moet (opnieuw) onder de aandacht komen bij gemeente.

Delen