De komende week zijn er weer de gemeenteraadsverkiezigen. Het is belangrijk om uw stem uit te brengen. Er wordt immers door de gemeentelijke politiek veel  beslist die u als inwoner direct raakt. Helaas constateren we als VDVV telkens weer dat het makkelijker is om over ons als burger te praten dan er met te praten.

Een van de opdrachten waar de nieuwe gemeenteraad mee aan de slag moet is het opstellen van een omgevingsvisie.                                                                        

 De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Deze visie raakt ons als burger dus allemaal. Het mooie is wel dat we hier als burger in mogen praten. Vanuit uit die gedachte hebben we als VDVV besloten opnieuw een dorpsenquete te houden.In 2013 hebben we dit voor het eerst gedaan. De respons was dermate hoog dat we van betrouwbare en werkbare gegevens gebruik hebben mogen maken voor het ontwikkelen van een activiteitenplan maar ook voor communicatie richting de politiek. 

Als het goed is heeft u de afgelopen dagen wederom  een dorpsenquete ontvangen. We hopen dat u de tijd wilt nemen om deze in te vullen papier of digitaal , maar vul hem in.Indien u de papieren versie invult dan kunt u deze inleveren bij één van de bestuursleden. De adressen staan benoemd. Ook kunt u de enquete inleveren op het stemburo, woensdag 21 maart as.

De uitkomsten zullen we wederom gebruik maken voor het ontwikkelen /actualiseren van een activiteitenplan, maar ook voor een dorpsvisie richting 2025. Een door inwoners opgestelde dorpsvisie die weer past in een omgevingsvisie.  Als dorp zijn we een weg ingeslagen van samen werken aan samenwerking. Dit heeft ons als gemeenschap een vitale leefomgeving opgeleverd. Een dorp waar Jong en Oud samen volop in beweging zijn. Een dorp waar het niet alleen goed wonen is maar ook  goed leven is. We zien al veel vormen van samenwerking tussen partijen in het dorp, maar als VDVV denken wij dat er komende jaren nog een slag gemaakt moet worden. Dit kan intern in het dorp, maar zeer zeker ook met omliggende kernen /wijken.  Natuurlijk wel met respect voor elkaars identiteit, maar wel met een gedeelde blik op de toekomst !

         U wilt toch ook invloed uitoefenen op de toekomst van uw eigen leefomgeving !!

                  Laat uw stem niet verloren gaan. Vul de dorpsenquete in

dorpsenquete invullen dorpsenquete

             uw mening telt          

Delen