Back to Top

LEADER

       leader met tekst   EU logo

                                                                                                                                                     https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_nl

Leader is een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland. Bewoners kunnen zelf met vernieuwende plannen komen; Leader helpt hen om deze uit te voeren.

De LEADER-bijdrage is een percentage van de eenmalige investeringskosten voor het project. het samenwerkingsverband Regio Achterhoek en/of het Waterschap stellen naast de Europese LEADER-bijdrage cofinanciering beschikbaar. Samen is deze bijdrage maximaal 50% van de totale projectkosten. Daarnaast moet je als initiatiefnemer dus 50% zelf financiering zoeken, bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen. De minimale overheidsbijdrage is €30.000 per project en de maximale overheidsbijdrage is €120.000 per project.Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden.

Leader achterhoek

 

Korte omschrijving Leaderproject "Overkapping kerkgebouw en dorpshuis in Varsselder-Veldhunten".

 Als dorp hebben we het beeldbepalende, cultuurhistorische Kerkgebouw met daarnaast een grote emotionele waarde teruggekocht. Door samenwerking te zoeken met ’t Dorpshuus willen we het stenen gebouw weer tot leven brengen. Een gebouw voor en door het dorp gerealiseerd krijgt hiermee een nieuwe toekomst en bestaansrecht.

Vereniging Kerkgebouw kijkt samen met Vereniging Dorpsbelangen V-V en Stichting Gemeenschapshuis Varsselder - Veldhunten hoe we het kerkgebouw weer nieuw leven in kunnen blazen en hiermee het stenen gebouw weer inhoud geven en daarmee ook toekomst. Gezien de ligging naast elkaar, is het idee ontstaan om de verbinding met elkaar te zoeken. Hierdoor kun je door eerst te delen, vervolgens vermenigvuldigen.

Concreet willen we door het Kerkgebouw te verbinden met ’t Dorpshuus enerzijds het Kerkgebouw betrekken bij de programmering van ’t Dorpshuus en anderzijds nieuwe mogelijkheden creëren wat betreft programmering en in 2015 heeft Vereniging Dorpsbelangen een specifieke enquête uitgezet onder 250 huishoudens om te peilen of er draagvlak was voor het initiatief om het kerkgebouw terug te kopen als dorpsgemeenschap van het bisdom.Dit leverde 126 bruikbare reacties op. Waarvan 108 positieve reacties.

 Projectdoelstelling                                                                                                                                                                                     

Doelstelling van het project betreft het fysiek verbinden van centraal gelegen dorpsvoorzieningen waarmee enerzijds een beeldbepalend, cultuurhistorisch gebouw met grote emotionele waarde, een nieuwe toekomstbestendige invulling krijgt en anderzijds de voorzieningen optimaal kunnen worden benut en nieuwe activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dit vanuit het initiatief van het dorp zelf, maar ook voor omliggende kernen biedt deze unieke combinatie volop mogelijkheden.

 Resultaten         

 -De realisatie van een fysieke (overkapte) verbinding tussen het Kerkgebouw en het ’t Dorpshuus. Die daarnaaast ook nog eens energie oplevert.

- Een toekomstgerichte en aanvullende herbestemming van het kerkgebouw als aanvulling op 't Dorpshuus.

- Het kerkgebouw en onlangs gerealiseerde dorpsplein vormen samen een geheel.De nieuwe wandelroute vanuit het dorp loopt dan ook langs het kerkgebouw.

-  't Dorpshuus / Kerkgebouw wordt gezien als een unieke eenheid / concept.

-  het kerkgebouw wordt gebruikt voor bezinningsmomenten.

 Samen kerkgebouw dorpshuus

 Regio 8 item "van kerk naar kroeg "

Artikel Gelderse Post https://www.geldersepost.nl/reader/31785/318000/energieleverende-verbinding-tussen-gemeenschapshuizen-in-varsselder#p=13